Sabtu, Mei 27, 2017

Jabatan Aplikasi Komputer Dalam Pendidikan (JAKDP)

Ketua Jabatan: Fazil b. Ahmad, DG48

Ahli Jabatan: 

  • Zamri b. Abu Bakar, DG54 (KUP)
  • Ravindaran a/l Maraya, DG44

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan pengaplikasian komputer dalam pendidikan.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang aplikasi komputer.
  • Memberi khidmat runding cara dalam bidang aplikasi dan pengurusan komputer.
  • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang teknologi komputer untuk diterbitkan.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang aplikasi dan pengurusan komputer.